Ajans Yalova
Yalova'ya dair herşey!

Eğitim Sürecinde Yeni Pandemi Kararları

0 136

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri esnasında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31.03.2021 günü Vali Muammer Erol başkanlığında Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Faaliyetleri gündemi ile toplanarak; 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (e) ve (f) yazıları ile belirtilmiş olup, ilimizde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri öğrenci seviyelerine göre Ek-1 de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki ilköğretim Kurumları (ilkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.

c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

d) Milli Eğitim Bakanlığının 01/03/2021 tarihli Basın açıklaması

e) MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569446 sayılı yazısı.

f) MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569446 sayılı yazısı.

g) Eğitim Kurumlarında Hijyen şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu.

Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Rehberi: Temel Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları hk;

1- İlimizde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulama ilgi (e) yazıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

2- İlimizde ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu okullardaki yüz yüze eğitimlerde ilgi (e) yazının Ek-1’de yer alan Çizelge doğrultusunda uygulanacaktır. (Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir.)

3- İlimizde bulunan ortaokul /imam hatip ortaokullarında 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında sadece uzaktan eğitim yapılacaktır.

4- İlimizde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda ilgi (e) Ek-1 Çizelge; 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda ilgi (e) Ek-2 Çizelge uygulanacaktır.

5- İlimizde bulunan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-3 Çizelge; 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-4 Çizelge uygulanacaktır.

6- İlimizde bulunan okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır. 7- İlimizde bulunan özel eğitim okulları, özel egitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) programları dahilinde hafta içi 5 gün ve Cumartesi günleri de yüz yüze eğitim yapacaklardır. Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BILSEM idareleri uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

8- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.

9- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 (otuz) dakika olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise ilgi (e) yazı esaslarına göre yürütülecektir.

10- 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilecektir. İlimizde ki sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır. Birinci sınavlarla ilgili takvim ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacaktır.

Ortaöğretim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları hk;

1-Ortaöğretim kurumlarının (Meslek ve Teknik Eğitim veren liseler, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri hariç) hazırlık, 9, 10 ve 11 tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek, Mesleki ve Teknik Eğitim veren Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik liseler, Güzel Sanatlar liseleri ile Spor Liselerinde ise meslek ve uygulama derslerinde hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda Alan Zümreleri ve okul yönetimlerinin ortaklaşa kararlaştıracağı ders saatleri dikkate alınarak 24 saate kadar yüz yüze eğitim yapılmasına,

2-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik liseler, Güzel Sanatlar liseleri ile Spor Liselerinde meslek ve uygulama derslerinde Alan ve Zümre Öğretmenler Kurulu kararları doğrultusunda her dersin bilişsel ve uygulama saatlerinin kararlaştırılarak yüz yüze ve uzaktan eğitimle verilecek ders saatlerinin belirlenerek seyreltilmiş sınıf uygulaması yapılarak yürütülmesine,

3-Tüm Ortaöğretim Okullarının 12. Sınıflarında ise 24 saate kadar yüz yüze eğitime seyreltilmiş sınıf uygulaması ile devam edilecek olup; bu kapsamda verilecek dersler, akademik eğitim veren liselerde öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada 24 saate kadar olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanmasına,

4-Yüz yüze eğitim için belirlenen günlerde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresinin de 10 dakika olarak uygulanmasına,

5-Söz konusu eğitim kurumlarında öğle arası yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise süresine eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenmesine,

6-Orta Öğretim Kurumlarında yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2021 Tarih ve 56 Sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden, eğitim kurumu özelliği ve öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, her dersin Alan ve Zümre Öğretmenler Kurulları ile okul yönetimlerince ortaklaşa belirlenenler yüz yüze; bunların dışında kalanlar ile seçmeli derslerin ise uzaktan eğitim yolu ile verilmesine;

7-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanmakta olan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Çerçeve Öğretim Programları” nın kullanılmasına, Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde, Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise 23.02.2021 Tarih ve 21146381 sayılı yazı “dogm.meb.gov.tr” internet adresinde yayınlanan planlama çerçevesinde yapılmasına,

8-Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 02.03.2021 Salı gününden itibaren başlamış olup, hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için belirlenen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumlarında 08 Mart 2021 tarihi itibariyle yapılmaya başlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönemine ait sınavların eğitim kurumu müdürlüklerince planlanarak yapılmasına, 15.03.2021 tarihi itibariyle ise belirlenen eğitim kurumlarında yukarıda alınan kararlar gereğince yüz yüze 3 eğitime kurul kararları ile kararlaştırılan ders saatleri doğrultusunda devam edilerek, uzaktan eğitimlerle her seviyede haftalık ders saatlerinin tamamlanmasına,

9-Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, ilgi (b) yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılmasına, okul pansiyonlarında oluşma ihtimali olan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula ulaşım sorunu olan öğrencilere öncelik verilmesine ve gereken sağlık tedbirlerinin alınmasına azami özen gösterilmesine, yüz yüze eğitim olmadığı günlerde ise pansiyonlarda okul yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

10-Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek olmasından dolayı öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu tutulmasına,

11-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesinde ki özel eğitim sınıflarında haftalık planlamanın; haftada beş (beş) gün, günde 6 (altı) ders saati olarak yapılmasına, her bir ders saatinin 30 dakika, dersler arası dinlenme süresinin ise 10 dakika olarak gerçekleştirilerek öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitimin tamamlanmasına, yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatlerinin ise uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime veli dilekçesi yoluyla katılmayacak olan bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinin destek eğitimlerinin BİLSEM Yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin ise eğitimlerine ilimiz risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,

12-Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları, telafi sınavları ve birinci döneme ait yapılamayan sınavlar daha önce karar alındığı üzere eğitim kurumlarının idarelerince gerekli önlemler alınmaya devam edilerek yüz yüze planlanarak gerçekleştirilmesine, sınav takvimlerinin 08.03.2021 tarihinden başlayarak üç haftayı geçmeyecek şekilde, eğitim kurumu Alan/Zümre Başkanları Kurullarınca belirlenerek planlanmasına ve gerçekleştirilmesine, birinci döneme ait iş ve işlemlerin 26 Mart 2021Cuma günü mesai bitimine, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemlerin ise 31 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitime kadar e-okul sistemine işlenerek bitirilmesine,

13-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ait sınavları tamamlamış olan eğitim kurumları, ikinci dönemin birinci sınavlarını 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında; birinci döneme ait sınavlar tamamlayamayan eğitim kurumlarının ise ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayarak sistemsel gereklilikleri zamanında gerçekleştirmesine,

14-Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12 sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel eğitim kurumlarında 8 ve 12 sınıflara yönelik takviye kursları hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olarak devam etmesine ayrıca takviye kurslarına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

15-Okul Kantinlerinin okul yönetimleri denetiminde işletmeciler tarafında pandemi sürecine dair tüm önlemler alınmak ve titizlikle uygulanmak koşuluyla açılmasına ve kantinlerde masa sandalye bulundurulmamasına,

16-İlimizde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık hizmetleri ile Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanlarında eğitim gören öğrencilerin “hastanelerde” yapacakları işletmelerde beceri eğitimleri ve varsa stajlarının normalleşme gerçekleştirilene kadar durdurulmasına ve bu iki alan ile veli dilekçeleri ile işletmeye gitmeyen öğrencilerin İşletmelerde Beceri Eğitimleri ve varsa Stajlarının okul yönetimlerince gerekli önlemler alınarak fiziki yapısı ve alanları müsait olan okullarda, haftada 16 saat şeklinde 8 saat yüz yüze atölye ve laboratuvarlarda 8 saat uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmesine, şartları uygun olmayan okullarda ise sadece 8 saat uzaktan eğitim yoluyla planlanarak gerçekleştirilmesine, şartları uygun olan okullarda yapılan 8 saatlik İşletmelerde beceri eğitimlerinin eğitimlerin yüz yüze olan kısımlarının okullarda yoğunlaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde planlanarak yapılmasına,

17-Eğitim kurumları yönetimleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik HES KODU sorgulamalarının sistem üzerinden haftalık olarak takip edilmesine. Yüz yüze eğitim saatleri içerisinde veli görüşmelerinin yapılmamasına,

Ayrıca;

1-Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacaktır.

2- Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla islenecektir. Uzaktan eğitim yoluyla islenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer alan içeriklerden yararlanılacaktır. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının islenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

3- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında tasıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacaktır.

4- Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve Eğitim Kurumlarında Hijyen Sartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.

5- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

6- Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak Eğitim Kurumlarında Hijyen Sartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu hükümlerine uyulacaktır.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Kabul et Daha Fazla Oku